دانلود پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران

دانلود پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران (GSE)

 برای سنجش این متغیر از پرسش نامه ی خودکار آمدی شرز و همکاران (GSE) استفاده شده است. آزمون خودکارآمدی توسط شرز و همکاران با هدف تهیه ی ابزاری تحقیقات بعدی و مشخص کردن سطوح متفاوت خودکارآمدی عمومی افراد جامعه ساخته شده است.

پایایی این پرسش نامه در تحقیق انجام شده توسط مقیمی فام (۱۳۷۹، ۱۴۱) ۸۲%=a گزارش شده است و آلفای به دست آمده رضایت بخش می باشد. در تحقیق براتی (۱۳۷۵) ضریب پایایی این آزمون از طریق روش اسپیرمن – براون با طول برابر ۷۶/۰ و با طول نابرابر ۷۶/۰ و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر ۷۶/۰ به دست آمد. طباطبائی (۱۳۷۶) ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۷۰% اعلام کرد. میزان پایایی این آزمون در تحقیق حاضر نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۷۴/۰=a برآورده شده است. برای سنجش روایی سازه ای مقیاس ...(توضیحات بیشتر در فایل اصلی)

 

با خرید و دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران می توانید استفاده کنید از مزایای خرید این پرسشنامه که شامل:

  • دریافت به صورت پکیج کامل

  • دانلود پرسشنامه  استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران به صورت word

  • کاربرد در تحقیقات علمی مشابه

  • پاسخگویی در هر قسمت از پروژه استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران

  • دانلود پرسشنامه  استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران

دانلود پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران (GSE)

طراحی پرسشنامه

6 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)