نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت و معدن

:
رشته امور مالی مالیاتی(سوالات آزمون87-88)

 

Download
Download

رشته امور مالی مالیاتی(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)رشته امور مالی مالیاتی(سوالات آزمون سال97-98 بانک صنعت و معدن)

شامل 117 سوال و 22 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی- امور مالی - 10000 ریال


Created
Size
Downloads
1390-12-20 12:57:33
1007.66 KB
1
 
رشته علوم اقتصادی (سوالات آزمون87-88)

 

Download
Download

رشته علوم اقتصادی(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 117 سوال و 22 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - 10000 ریال


Created
Size
Downloads
1390-12-20 12:45:24
1007.66 KB
9
 
رشته علوم بانکی(سوالات آزمون87-88)

 

Download
Download

رشته علوم بانکی(سوالات آزمون سال97-98 بانک صنعت و معدن)رشته علوم بانکی(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)

شامل 117 سوال و 22 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - علوم بانکی - 10000 ریال


Created
Size
Downloads
1390-12-20 12:35:33
1007.66 KB
41
 
رشته مدیریت (سوالات آزمون87-88)

 

Download
Download

رشته مدیریت (سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 117 سوال و 22 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - مدیریت - 10000 ریال


Created
Size
Downloads
1390-12-19 23:38:32
1007.66 KB
10
 
رشته حقوق قصایی (سوالات آزمون87-88)

 

Download
Download

رشته حقوق قضایی(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 100 سوال و 20 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - حقوق - 10000 ریال


Created
Size
Downloads
1390-12-19 23:31:26
903.42 KB
16
 
رشته کامپیوتر (سوالات آزمون87-88)

 

Download
Download

رشته کامپیوتر(سوالات آزمون استخدامی بانک صنعت و معدن)رشته کامپیوتر(سوالات آزمون استخدامی بانک صنعت و معدن)

شامل 137 سوال و 25 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - کامپیوتر - 10000 ریال


Created
Size
Downloads
1390-12-19 23:23:06
1.19 MB
45
 
رشته آمار کاربردی(سوالات آزمون87-88)

 

Download
Download

رشته آمار کاربردی(سوالات آزمون بانک صنعت و معدن87-88)137 سوال و 26 صفحه - کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - آمار - 10000 ریال


Created
Size
Downloads
1390-12-19 23:10:21
1.12 MB
4
 
رشته حسابداری(سوالات آزمون سال87-88)

 

Download
Download

رشته حسابداری(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 117 سوال و 22 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - حسابداری - 10000 ریال


Created
Size
Downloads
1390-12-19 22:55:29
1007.66 KB
14
 
Back
15 Mar 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)