دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

پرشنامه زیر برای سنجش انتظارات افراد در منبع کنترل تدوین شده است، که دارای ۲۹ ماده که هر ماده دارای یک جفت سئوال (الف و ب) می باشد. از آزمودنی خواسته می شود بین هر جفت سئوال یک ماده یکی را انتخاب کند و علامت زده واضح است این انتخاب بر اساس اعتقاد عمیق و روشن آزمودنی خواهد بود.

راتر ۲۳ ماده از مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص، جهت روشن شدن انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده و ۶ ماده دیگر هدف آزمون را با لباس مبدل  دنبال می کند که این ماده های خنثی ساختار و بعد اندازه گیری شده را برای آزمودنی مبهم می سازد.

سئوال های ۲۴، ۱۹، ۱۴، ۸ و۱ و ۲۸ سئوالاتی هستند که آزمودنی را از مدار اصلی و هدف آزمون منصرف می سازند. نمره گذاری آزمودنی مبنی بر مجموع نمرات حاصل از تعداد ضربدارهایی است که آزمودنی در مقابل سئوالات مشخص کرده است.

این مجموع نمرات از سئوالاتی به غیر از ۶ سئوال انحرافی بدست خواهد آمد و کل ….(توضیحات کامل در فایل اصلی)

 

با خرید و دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی) می توانید استفاده کنید از مزایای خرید این پرسشنامه که شامل:

 

  • دریافت به صورت پکیج کامل

  • دانلود پرسشنامه  استاندارد مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)  به صورت word

  • کاربرد در تحقیقات علمی مشابه

  • پاسخگویی در هر قسمت از پروژه استاندارد مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

  • دانلود پرسشنامه  استاندارد استاندارد مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

6 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)