نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه

دانلود مجوعه کامل نمونه سوالات استخدامی بانک سپه

رشته علوم اقتصادی کد 12705

 

Download
Download

دانلود مجوعه کامل نمونه سوالات استخدامی بانک سپهرشته علوم اقتصلدی(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه)شامل 283 سوال و 36 صفحه- - هوش و استعداد - اطلاعات عمومی - ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 20000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-08 10:10:04
1.82 MB
29
 
رشته علوم بانکی کد 12704

 

Download
Download

رشته علوم بانکی(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه)رشته علوم بانکی(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه)

شامل 283 سوال و 36 صفحه- - هوش و استعداد - اطلاعات عمومی - ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 20000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-08 10:05:43
1.82 MB
2
 
رشته ریاضی و آمار کد 12703

 

Download
Download

رشته ریاضی و آمار(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه)شامل 283 سوال و 36 صفحه- - هوش و استعداد - اطلاعات عمومی - ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 20000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-08 09:49:31
1.82 MB
62
 
رشته حسابداری کد 12702

 

Download
Download

رشته حسابداری(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه)رشته حسابداری(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه)

شامل 283 سوال و 36 صفحه- - هوش و استعداد - اطلاعات عمومی - ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 20000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-08 09:41:11
1.82 MB
139
 
رشته مدیریت کد 12701

 

Download
Download

رشته مدیریت(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه)شامل 283 سوال و 36 صفحه- - هوش و استعداد - اطلاعات عمومی - ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 20000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-07 23:38:12
1.82 MB
15 Mar 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)