نمونه سوالات استخدامی بانک اقتصاد نوین

:
رشته علوم اقتصادی کد 12607

 

Download
Download

نمونه سوالات استخدامی بانک اقتصاد نوینرشته علوم اقتصادی(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین)شامل 419 سوال و 51 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 30000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-06 23:26:26
2.3 MB
0
 

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین)رشته کامپیوتر کد 12606

 

Download
Download

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین)رشته کامپیوتررشته کامپیوتر(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین)شامل 419 سوال و 51 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 30000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-06 23:21:40
2.3 MB
4
 
رشته حقوق کد 12605

 

Download
Download

رشته حقوق (نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین)شامل 419 سوال و 51 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 30000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-06 23:10:36
2.3 MB
4
 
رشته مدیریت کد 12604

 

Download
Download

رشته مدیریت(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین)رشته مدیریت(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین)

شامل 419 سوال و 51 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 30000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-06 23:03:51
2.3 MB
4
 
رشته علوم بانکی کد 12603

 

Download
Download

رشته علوم بانکی(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین)شامل 419 سوال و 51 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 30000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-06 21:18:40
2.3 MB
0
 
رشته حسابداری کد 12602

 

Download
Download

رشته حسابداری(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین)شامل 419 سوال و 51 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 30000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-06 21:08:39
2.3 MB
0
 
رشته ریاضیات و آمار کد 12601

 

Download
Download

رشته ریاضی و آمار(نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین)شامل 419 سوال و 51 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی- معارف اسلامی-زبان انگلیسی - 30000 ریال


Created
Size
Downloads
1391-01-06 20:53:04
2.3 MB
15 Mar 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)